What are you looking for?

Έντυπο ‘Ασκησης Δικαιωμάτων

Έντυπο ‘Ασκησης Δικαιωμάτων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. H Εταιρεία μας σας παρέχει το παρόν έντυπο, με το οποίο μπορείτε εσείς (πελάτης, συνεργάτης, εργαζόμενος, χρήστης της ιστοσελίδας μας) να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ως αυτά προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ιδίως το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679, το ν. 4624/2019, το ν. 3471/2006) και αφορούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.

2. Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι δεσμεύεται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να εξετάσει και να αξιολογήσει το αίτημά σας και εν συνεχεία να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογημένης καθυστέρησης, για λόγους που άπτονται της ιδιαιτερότητας του αιτήματός σας, ως και της περίπτωσης που μας έχετε παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες.

3. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο άσκησης δικαιωμάτων με τους εξής τρόπους: είτε ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email: [email protected] ή στο email [email protected], είτε με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Εταιρείας μας (οδός: Αντιγόνης 1, Μεταμόρφωση Αττικής).

4. Τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μας, αποκλειστικά για την εξέταση και εν συνεχεία ικανοποίηση του αιτήματός σας. Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, οι πληροφορίες σας θα διαβιβασθούν στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας μας, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη εξέταση αυτού.

5. Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματός σας (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, από την ημερομηνία παραλαβής του), εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά εξήντα (60) ακόμη ημέρες. Στην περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης, θα ενημερώνεστε σχετικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας.

6. Η παρούσα αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία σας θα διατηρηθεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών στο αρχείο της Εταιρείας μας, υπό την επιφύλαξη παράτασης του σχετικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων και πάντως σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που το αίτημα ασκείται από εργαζόμενο της Εταιρείας, αυτό θα διατηρείται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης.

7. Σε περίπτωση που κρίνετε ότι η άσκηση του δικαιώματός σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

8. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία ως

υπεύθυνο επεξεργασίας και υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας τηλεφωνικά στο (+30) 210-2934745 και ηλεκτρονικά στο dpo@qacs.gr ή να ενημερωθείτε εκτενέστερα μέσω της Πολιτικής Απορρήτου του ιστοτόπου μας (www.qacslab.com).

9. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1.     Στοιχεία αιτούντος και στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία υποκειμένου των δεδομένων)

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, για την εξέταση του αιτήματός σας.

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση (οδός, αριθμός. Τ.Κ.)[1]
Πόλη
Χώρα
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

2.     Στοιχεία εκπροσώπου του υποκειμένου των δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας[2]

Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο πρόσωπο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση (οδός, αριθμός. Τ.Κ.)
Πόλη
Χώρα
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

3.     Ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε;

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε [√] το δικαίωμα το οποίο επιθυμείτε να ασκήσετε.

Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Δικαίωμα εναντίωσης
Ανάκληση παρεχόμενης συγκατάθεσης
Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεως και κατάρτιση προφίλ

4.    Αναλυτική περιγραφή του αιτήματος[3]

5.     Τρόπος επικοινωνίας

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε τον τρόπο επικοινωνίας με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη του αιτήματός σας.

Ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω e-mail)
Τηλεφωνική επικοινωνία
Φυσική αλληλογραφία
Σε έντυπη μορφή και να το παραλάβω αυτοπροσώπως

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι ακριβή και αληθή και συναινώ στην επεξεργασία τους από την Εταιρεία σας, για το συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.

Τόπος, _________________

Ημερομηνία, _________________

Ο Αιτών

Υπογραφή αιτούντος

[1] Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-mail), σε περίπτωση που επιθυμείτε έγγραφη απάντηση. Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

[2] Συμπληρώνεται μόνον όπου εφαρμόζεται. Αναφέρατε τα ακριβή στοιχεία του εκπροσώπου με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο πρόσωπο υποβάλλεται απαραιτήτως και το έγγραφο εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

[3] Το αίτημα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αίτημά σας, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα σχετικά στοιχεία. Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε το αίτημά σας, προκειμένου να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε εγκαίρως και αποτελεσματικά σε αυτό. Προς υποβοήθησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε ως προς τα δικαιώματά σας, στην αναρτημένη στην ιστότοπό μας Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο